ห้องเดี่ยว
รายละเอียดห้องพัก
      - ขนาดห้องพัก 30 ตารางเมตร
      - ราคาห้องละ 1800 บาท
      - จำนวน 5 ห้อง
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้อง
      - เครื่องปรับอากาศ
      - โทรทัศน์
      - เคเบิ้ล
      - ตู้เย็น
      - อินทอร์เน็ต WIFI